41 comments from YouTube

sherrykepz said on 08-10-2011 at 32:16:18
This lady will forever and always be the voice of a true legend ofa atu Tu'imala kaho
theycaller Duo said on 19-02-2009 at 48:00:03
Tuimala is still and will always be legendary in ma books love this one !! Malo
maloni said on 26-01-2009 at 00:08:29
Thank you for sharing l love Tu'imala Kaho's music!!
valtongajr said on 22-03-2009 at 14:08:57
neongo 'a e puna e mounga afi i Tonga 'i he uike ni mo e mofuike ka 'oku hanga e he fanga aunties o omai 'a e noma mo e fiemalie kiate kitautolu
676ISLANDA said on 17-03-2009 at 59:14:03
Wow this was beautiful! Malie Tonga!
jeanmtupola said on 19-12-2011 at 42:07:49
ko ho mou le'o kau fefine tu'imala 'oku fakangalo ngata'a malie e fa'u pea toe faka'ofa foki
VALU MOE SIALE said on 13-10-2009 at 44:10:56
malie VIKA foi totoatu fk mafana leo e ka taahine malo TUiMALA lahi e hiva ofa lahi atu
Meilakepa said on 26-01-2009 at 34:02:20
A Tongan icon Her voice is still excellent
Eneasi Kavapalu said on 13-07-2013 at 02:20:11
malo Tu`imala `Elenoa mo Vika e kei fai fatongia fakamusika `i hotau ki`i fonua kei totoatu pe e le`o ia faka`apa`apa moe `ofa atu
AlifeletiM said on 18-08-2009 at 38:01:12
'Ofa lahi atu ! Vika 'Elenoa Tu'imala Malie lahi ngaahi le'o !
charlie0197 said on 06-05-2009 at 58:08:59
man is this my aunty oh my goodness !
mokohunu kohaipe said on 08-03-2013 at 01:00:31
fakangalo ngata'a mo'oni koe le'o ia and Vika you still look young and beautiful
Holonga11 said on 21-11-2010 at 50:22:28
kohai tene lava ae mavae malo tuimala ho le'o koe fakanonga
Holonga11 said on 01-02-2011 at 26:20:07
Absolutely tke Kaniva is change but your voices is so young and beautiful that make us ta'elata Manatu ki Tonga Malo
Daphne Fohe said on 26-01-2010 at 22:19:02
i want to go back to tonga
Lolohea Pole'o said on 13-04-2010 at 48:00:33
maann id love to have an album of hers shes cool as i alwayz love listen'n to her voice ku maalahi aupito n soo mov'n maloaupito
11huanuni1 said on 16-10-2013 at 59:07:22
Fakamalo atu kau fefine Vika Tu'imala mo 'Elenoa malo e hiva ketau fiefia ma'u aipe for ever 'ofa atu fau
haatalafale said on 02-05-2010 at 52:14:10
Malie malie Mala moe kau fafine uanoa ka vanavanaiki mai 'aki ha fo'i saame mei Saione e uisa 'ai pe na kuo taimi : )
kenikupa25 said on 26-04-2011 at 46:14:45
LOVING THE SONG GOOD TO SEE MA AUNTY VIKA KAUFUSI MY DADS SISTER XX
Holonga11 said on 03-01-2011 at 53:19:07
Yes is the truth what avoice of Tu'imala Kaho is so sweet Heavenly is for ever
AHavea said on 11-04-2011 at 43:23:07
'Ikai lava 'e he kau taleniti hiva 'o Tonga he 'aho ni 'o fakahoko 'a e hiva fiemalie ko 'eni faka'apa'apa lahi kia koe Tu'imala Kaho mo e 'ofa
MicMoe said on 22-06-2012 at 51:09:15
hoiii kuo lele hake 'a e manatu ia kai pe toe loi e le'o ia 'o e Naitinikeili
PioloAddicted said on 27-01-2009 at 34:22:43
Pehee pe tamaiki ia mei he KOLOKAKALA! Fanga makapuna kotoa 'o Siosi'anitae 'Atelaite Taupeavai mo Tupou'ahau siiuuuuuhu! MALIE 'AUPITO!! 'Ofa atu fanga aunties Mala Noa & Vika
rmartin848 said on 07-11-2011 at 59:18:47
Kei faka 'ofo'ofa pe e le'o 'oe kau fefine ni Tu'imala Kaho 'Elenoa mo Vika 'ofa atu kia kimo3 moe le'o faka 'ofo'ofa
george gunter said on 16-11-2011 at 04:09:31
love the old songs

Video: Taumaia - Tu'imala Kaho

  • Author: Hulihuli 'o e Vaotamanu
  • Description: 'Elenoa.Tu'imala.Vika.
  • Duration: 04:14
  • Date: 13-01-2009
  • Rated: 4.65
  • Played: 57074
  • Tags: